Tak wyglądał nasz rok finansowy 2021/22

Przedstawiono w nim podsumowanie najważniejszych danych liczbowych i wydarzeń dotyczących Grupy EOS.
2021202120212021
2022202220222022
01

Oto EOS

Znajdziesz tu najważniejsze dane liczbowe dotyczące Grupy EOS oraz wypowiedzi wideo całego Zarządu.

EOS – Twój ekspert w zakresie zarządzania wierzytelnościami

Grupa EOS jest wiodącym, międzynarodowym, wykorzystującym zaawansowane technologie ekspertem w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, zatrudniającym ponad 6000 pracowników w 24 krajach. Dzięki swojej wiedzy operacyjnej od ponad 45 lat pomagamy firmom skupić się na ich podstawowej działalności. Nasi klienci działają w wielu różnych sektorach, takich jak bankowość, energetyka, nieruchomości, mobilność, transport, telekomunikacja i e-commerce.

Rok finansowy 2021/22 w skrócie

rocznego przychodu

uzyskanego przez Grupę EOS w roku fiansowym 2021/22. Stanowi to wzrost o 1,6% w stosunku do roku ubiegłego.

mln EUR

0

EBITDA

zysku przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA), co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku ubiegłego.

mln EUR

282,5

wolumen inwestycji

Wartość inwestycji Grupy EOS w wierzytelności i nieruchomości wzrosła o 134,3 mln EUR.

mln EUR

668,6
obsługuje około 20 000 klientów na całym świecie.

pracowników

6.252
Grupa EOS działa w

krajach

24

Stabilny rozwój w burzliwych czasach

Grupa EOS odnotowała solidny rok finansowy 2021/22. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, niepewnością w zakresie planowania i wymagającym otoczeniem konkurencyjnym, Grupa EOS zakończyła ten rok niewielkim wzrostem przychodów.

Pięciu członków Zarządu wyciąga pozytywne wnioski i podsumowuje najważniejsze wydarzenia mijającego roku finansowego:

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Marwin Ramcke o zmianach w Grupie EOS
Marwin Ramcke o zmianach w Grupie EOS

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Justus Hecking-Veltman o sytuacji finansowej Grupy EOS
Justus Hecking-Veltman o sytuacji finansowej Grupy EOS

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Carsten Tidow Member of the EOS Board
Carsten Tidow podsumowuje rok finansowy w Europie Wschodniej
Carsten Tidow podsumowuje rok finansowy w Europie Wschodniej

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Andreas Kropp o wynikach uzyskanych w Niemczech
Andreas Kropp o wynikach uzyskanych w Niemczech

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Dr Andreas Witzig o rozwoju sytuacji w Europie Zachodniej
Dr Andreas Witzig o rozwoju sytuacji w Europie Zachodniej

"Nasz sukces zawdzięczamy ponad 6000 naszych pracowników, którzy każdego dnia sprawiają, że EOS działa coraz bardziej dynamicznie i cyfrowo."

Marwin Ramcke
Dyrektor Generalny Grupy EOS

"Dzięki dywersyfikacji ryzyka jesteśmy dla naszych klientów stabilnym partnerem w długiej perspektywie czasu. Natomiast rozszerzenie zbioru dostępnych danych analitycznych umożliwia nam wzrost wydajności dzięki skuteczniejszej kontroli."

Justus Hecking-Veltman
Dyrektor Finansowy Grupy EOS

"Jeszcze bardziej zwiększymy swoją aktywność na rynku NPL – szczególnie w zakresie wierzytelności zabezpieczonych."

Dr Andreas Witzig
Członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za Europę Zachodnią

"Za innowacjami zawsze stoją ludzie. Dlatego tak ważne jest dla nas dalsze zacieśnianie współpracy."

Carsten Tidow
Członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za Europę Wschodnią

"Stale doskonalimy się w takich obszarach jak analityka danych, inteligentne oprogramowanie i zwinna praca."

Andreas Kropp
Członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za Niemcy
02

Rok finansowy 2021/22

Jak kształtowały się przychody i zyski? Wyniki finansowe Grupy EOS przedstawiono tutaj.

Spostrzeżenia dotyczące roku finansowego: porównanie przychodów i zysków

Po niewielkim spadku w ubiegłym roku, w roku finansowym 2021/22 Grupa EOS odnotowała wzrost całkowitych przychodów o 1,6%. Grupa odnotowała wzrost przede wszystkim w Europie Wschodniej i Zachodniej. Po raz pierwszy Niemcy nie były regionem o najwyższych przychodach.
W roku finansowym 2021/22 przychody Grupy EOS utrzymały się na wysokim poziomie, co stanowi potwierdzenie dobrych wyników operacyjnych z ostatnich kilku lat. Udana obsługa portfeli nabytych w poprzednich latach ponownie przyczyniła się do wzrostu przychodów w minionym roku finansowym. Został on jednak osłabiony przez księgowe środki ostrożności zastosowane w związku z wojną w Ukrainie. W związku z tym odnotowaliśmy niewielki spadek zysku przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA).

Przychody rok do roku

w mln EUR

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Zyski (EBITDA)

w mln EUR

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Skonsolidowane przychody w 2021/22 według regionów

w mln EUR
Wciąż rośnie udział Europy Wschodniej i Zachodniej w skonsolidowanych przychodach. Pomimo niewielkiego, pięcioprocentowego spadku, Niemcy pozostają jednym z najlepiej prosperujących regionów w Grupie EOS. Spadek przychodów wynika przede wszystkim z silnej konkurencji na rynku NPL. Największy spadek odnotowano na rynku północnoamerykańskim, co wynika ze sprzedaży w ciągu tego roku zlokalizowanych tam spółek zależnych.
804,9
Europa Wschodnia
280,1
Niemcy
274,8
Europa Zachodnia
225,6
Ameryka Północna
24,3

Petra Scharner-Wolff: „Grupa EOS ugruntowała swoją pozycję w Otto Group.”

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
Petra Scharner-Wolff
Petra Scharner-Wolff
Grupa EOS, która rozwinęła się z działu windykacyjnego w OTTO, należy obecnie do głównych firm zrzeszonych w Otto Group. Petra Scharner-Wolff, Członek Zarządu Otto Group, wyjaśnia w wywiadzie wideo wzajemne korzyści wynikające ze współpracy obu grup.

Wyniki finansowe w 2021/22

Przychody według regionów

w tys. EUR
W roku finansowym 2021/22 skonsolidowane przychody wzrosły o 1,6% i wyniosły 804,9 mln EUR, czyli nieco powyżej poziomu z roku ubiegłego (792,5 mln EUR). Największy wzrost, wynoszący 12,2%, odnotowały spółki z Europy Wschodniej, a w dalszej kolejności z Europy Zachodniej, gdzie wzrost wyniósł 9%.

Przychody w Niemczech nieznacznie spadły, ale utrzymały się na wysokim poziomie wynoszącym 274,8 mln EUR. Wyniki osiągnięte w Ameryce Północnej stanowią konsekwencję sprzedaży w ciągu tego roku zlokalizowanych tam spółek zależnych. Przychody uzyskane na tamtejszym rynku były znacznie niższe niż w roku ubiegłym.
 2021/22 2020/21 Zmiana w stosunku do roku ubiegłego (%)
Europa Wschodnia 280.148 249.719 +12,2
Niemcy 274.809 289.124 -5,0
Europa Zachodnia 225.644 207.104 +9,0
Ameryka Północna 24.276 46.575 -47,9
Grupa EOS 804.877 792.522 +1,6

Rachunek zysków i strat

Podsumowanie, w tys. EUR
W roku finansowym 2021/22 Grupa EOS osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 282,5 mln EUR (w roku poprzednim: 312,4 mln EUR). W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody wzrosły o 12,4 mln EUR w wyniku ożywienia gospodarczego, które nastąpiło po pierwszym roku pandemii. Pozostałe koszty operacyjne wzrosły proporcjonalnie o 9,4%, tj. 23,3 mln EUR w stosunku do przychodów, bez uwzględnienia księgowych środków ostrożności. Pozostałe przychody operacyjne oraz skapitalizowane prace własne (oprogramowanie do windykacji należności) utrzymały się na poziomie z roku ubiegłego.
 2021/22 2020/21
Przychody 804.877 792.522
Przychody operacyjne ogółem 815.215 804.003
Zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) 282.453 312.406
Zysk brutto (EBT) 228.544 253.805
Dochód netto 201.236 223.822

Inwestycje w aktywa

w tys. EUR
W porównaniu z rokiem ubiegłym aktywa ogółem Grupy EOS wzrosły o 4,7% do 2,4 mld EUR. Wzrost ten zawdzięczamy między innymi nabytemu portfelowi wierzytelności i nieruchomości*, który w związku z wyższymi inwestycjami ogółem w roku finansowym wzrósł do 2,0 mld EUR. Nabyte portfele stanowią 75,4%, a nieruchomości w zapasach 7,8% aktywów ogółem.

*Prezentacja finansowa
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Środki trwałe 209.498 8,8 234.620 10,3
Zasoby zakupionych wierzytelności i nieruchomości* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Wierzytelności 29.949 1,3 60.964 2,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 105.455 4,4 50.211 2,2
Pozostałe aktywa 56.457 2,4 39.161 1,7
Aktywa ogółem 2.390.815 100 2.283.478 100

Kapitał własny i finansowanie

w tys. EUR
W minionym roku finansowym łączna wartość finansowania wzrosła o 107,3 mln EUR do 2,4 mld EUR w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kapitał własny firmy wzrósł do 895,7 mln EUR, między innymi dzięki częściowemu zatrzymaniu zysku z roku ubiegłego. Tym samym stosunek kapitału własnego do aktywów wzrósł do 37,5% (w roku ubiegłym: 35,1%), co stanowi bardzo wysoki poziom jak na podmiot świadczący usługi finansowe. Potrzeby Grupy EOS w zakresie refinansowania pokrywane są z pożyczek zaciąganych w bankach i od spółki dominującej. Większość tego finansowania ma nadal charakter krótkoterminowy, którego udział wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym z 71 do 74 procent.

Ze względów rachunkowych w tabelach i tekście mogą występować różnice w zaokrągleniach.
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Kapitał własny 895.726 37,5 802.131 35,1
Rezerwy 84.218 3,5 100.355 4,4
Zobowiązania wobec banków 92.111 3,9 162.043 7,1
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych i spółek 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 41.962 1,8 42.147 1,8
Pozostałe zobowiązania 173.966 7,3 166.537 7,3
Finansowanie ogółem 2.390.815 100 2.283.478 100

Najważniejsze informacje: inwestycje Grupy EOS w NPL i nieruchomości w roku finansowym 2021/22

Hiszpania

Wiodący bank hiszpański i spółka EOS w Hiszpanii zajmowały się w przeszłości już wieloma portfelami NPL. Teraz pierwszy portfel z zabezpieczonymi wierzytelnościami zmienił właściciela – po raz pierwszy na rzecz spółki EOS w Hiszpanii.

mln EUR (wartość nominalna)

60

Serbia

Spółka EOS w Serbii zawarła największą transakcję w historii EOS w Europie Wschodniej, opiewającą na kwotę 1,7 mld EUR. Portfel ten, nabyty w ramach transakcji wtórnej, składa się w dużej mierze z wierzytelności zabezpieczonych.

mld EUR

1,7

Francja

Pod koniec 2021 roku spółka EOS we Francji zawarła swoją największą transakcję w tym roku finansowym. Portfel składający się w większości wierzytelności zabezpieczonych pochodzi od trzech banków regionalnych z grupy bankowej BPCE, z którymi spółka od dłuższego czasu utrzymuje dobre relacje biznesowe.

mln EUR (wartość nominalna)

66,2

Niemcy

Grupa EOS przejęła od znanego dostawcy usług typu „kup teraz, zapłać później” wierzytelności o wartości ponad pół miliona w celu ich przetworzenia w charakterze powiernika.

tysięcy

500

Nadal inwestujemy na wysokim poziomie

Po ustąpieniu pandemii, w roku finansowym 2021/22 Grupa EOS ponownie zwiększyła inwestycje w zakresie wierzytelności zagrożonych i nieruchomości. Odnotowaliśmy trzycyfrowy wzrost ich całkowitego wolumenu. W szczególności Grupa EOS zwiększyła zakupy wierzytelności zabezpieczonych i nieruchomości.

Inwestycje w zakup wierzytelności i nieruchomości

w mln EUR
Grupa EOS odnotowała znaczny wzrost inwestycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łączna wartość inwestycji wzrosła o ok. 25%, z 534,3 mln EUR w roku poprzednim do 668,6 mln EUR. Inwestycje te dotyczyły wierzytelności niezabezpieczonych i zabezpieczonych oraz nieruchomości. Większość portfeli NPL Grupa EOS ponownie nabyła na rynku wschodnioeuropejskim, a w dalszej kolejności na rynku zachodnioeuropejskim i niemieckim. Ponadto Grupa EOS nabyła portfele wierzytelności w krajach, w których nie jest ona reprezentowana przez własną spółkę. Przy podejmowaniu decyzji o potencjalnych zakupach portfeli wierzytelności EOS współpracuje z lokalnymi ekspertami ds. windykacji, którzy następnie w profesjonalny sposób obsługują portfele lokalnie. W EOS współpracę tę określa się mianem „Windykacji 4.0”.

 
Razem
668,6
Europa Wschodnia
402,5
Europa Zachodnia
144,5
Windykacja 4.0
16,9
Ameryka Północna
3,0
Niemcy
101,7

Niezabezpieczone 2021/22

382,8
Europa Wschodnia
176,0
Ameryka Północna
3,0
Europa Zachodnia
88,5
Windykacja 4.0
16,9
Niemcy
98,4

Zabezpieczone / REO 2021/22

285,8
Europa Wschodnia
226,5
Europa Zachodnia
56,0
Niemcy
3,3

Nabyte wierzytelności 2021/22

w mln EUR
Wartość bilansowa portfeli uznanych na koniec roku obrotowego wyniosła 1,99 mld EUR*, czyli nieznacznie poniżej dwóch miliardów EUR. Oznacza to wzrost o niespełna pięć procent (co stanowi wartość ok.100 mln EUR) w stosunku do roku ubiegłego. Świadczy to o ciągłym rozwoju segmentu zakupu wierzytelności. Portfele wierzytelności niezabezpieczonych o łącznej wartości 1,31 mld EUR ponownie osiągnęły wartość ponad dwukrotnie wyższą niż portfele zabezpieczone i budynki łącznie Najwięcej wierzytelności w całej Grupie znajduje się w Europie Wschodniej, a tuż za nią plasują się Europa Zachodnia i Niemcy.

*Prezentacja finansowa

Ze względów rachunkowych w tabelach i tekście mogą występować różnice w zaokrągleniach.
Razem
1989,5
Europa Wschodnia
731,2
Niemcy
602,5
Europa Zachodnia
574,6
Windykacja 4.0
53,6
Ameryka Północna
27,6

Niezabezpieczone

1310,3
Europa Zachodnia
419,5
Niemcy
417,9
Europa Wschodnia
391,8
Windykacja 4.0
53,6
Ameryka Północna
27,6

Zabezpieczone / REO

679,1
Europa Wschodnia
339,5
Niemcy
184,5
Europa Zachodnia
155,1

Wszystkie dane liczbowe i wykresy dotyczące roku finansowego 2021/22 są dostępne do pobrania w formacie PDF. W archiwum znajdują się raporty z lat ubiegłych.

03

Nasze główne obszary zainteresowania

Jako firma chcemy odnosić sukcesy dziś i w przyszłości. Z myślą o przyszłości naszego przedsiębiorstwa opieramy się na trzech ważnych filarach: odpowiedzialności korporacyjnej, postępie technologicznym i współpracy międzynarodowej.

Windykacja należności oznacza przyjęcie odpowiedzialności

Grupa EOS zdefiniowała cele zrównoważonego rozwoju w swojej strategii odpowiedzialności korporacyjnej (Corporate Responsibility, CR). W ramach dążenia do zmiany finansów na lepsze firma przyjmuje na siebie większą odpowiedzialność w czterech obszarach działania.

Odpowiedzialna windykacja

Grupa EOS opowiada się za komunikowaniem się z konsumentami w sposób pełen szacunku i uczciwy oraz za zrównoważonym oddłużaniem zorientowanym na rozwiązania.

Wspólny postęp

Grupa EOS przyjmuje na siebie odpowiedzialność społeczną, zarówno w obrębie swojego przedsiębiorstwa poprzez promowanie upodmiotowienia, różnorodności i włączania społecznego, jak i w poza nim, poprzez wdrażanie własnych inicjatyw edukacyjnych.

Ochrona środowiska

Wspólnie z Otto Group, EOS podejmuje ukierunkowane działania, które można szybko wdrożyć, z myślą o osiągnięciu do 2030 roku celu w zakresie neutralności klimatycznej.

Zrównoważony rozwój finansowy

Grupa EOS jest zwolennikiem stosowania surowych, wiążących standardów branżowych i kodeksów odpowiedzialnego postępowania.

W tym filmie Grupa EOS przedstawia niektóre ze swoich działań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
EOS CR activities
EOS CR activities

Każda firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, może przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju.

W minionym roku Grupa EOS podjęła szereg działań mających na celu zwiększenie swojego zaangażowania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Opracowaliśmy materiały szkoleniowe z zakresu edukacji finansowej, sadziliśmy drzewa w ramach walki ze zmianami klimatycznymi i publicznie opowiedzieliśmy się za większą różnorodnością. Te zróżnicowane działania pokazują, że każdy wysiłek, choćby najmniejszy, ma znaczenie i przyczynia się do zmian na lepsze.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialności korporacyjnej w Grupie EOS:

Grupa EOS członkiem inicjatywy ONZ Global Compact

6 minuty
W ubiegłym roku Grupa EOS przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact. Dwie specjalistki ds. compliance, Alisha Kumar i Sibylle Weingart, opowiadają o tym, w jaki sposób Grupa chce przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata.
Dowiedz się więcej

Żyjemy technologią we wszystkich jej aspektach

Postęp technologiczny zawsze stanowił integralną część DNA naszej firmy. Obejmuje on wszystko – od modeli analitycznych i chatbotów, po transformację cyfrową całej grupy firm.

Dane i analityka

 • Wydajna platforma danych i analiz oparta na technologii chmury obliczeniowej
 • Dynamiczne przepływy pracy zapewniające płynność procesów
 • Modele decyzyjne i obliczeniowe wspomagane przez sztuczną inteligencję

Koncentracja na konsumentach

 • Spersonalizowana komunikacja dzięki podejściu opartemu na podjęciu działania
 • Samoobsługa zintegrowana z inteligentnymi portalami
 • Chatboty ułatwiające interakcję

Zarządzanie szansami i ryzykiem

 • Ocena portfela oparta na danych / wycena oparta na wartości
 • Analiza ryzyka dotyczącego systemów IT / zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Rozwój modeli biznesowych i innowacje

Transformacja cyfrowa

 • Zwinna organizacja z hybrydowym modelem pracy
 • Transformacja kulturowa jako podstawa naszej działalności
 • Współpraca międzynarodowa w celu wykorzystania efektu synergii

„Dane zmieniły oblicze świata”

Niniejsze wideo jest udostępniane przez YouTube. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie przez YouTube plików cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, a zatem również na przetwarzanie danych osobowych. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Akceptuj
EOS Data Analystin Marie-Laure erklärt im Video, wie Daten helfen, die besten Lösungen für Verbraucher*innen zu finden
EOS Data Analystin Marie-Laure erklärt im Video, wie Daten helfen, die besten Lösungen für Verbraucher*innen zu finden
EOS Data Analystin Marie-Laure erklärt im Video, wie Daten helfen, die besten Lösungen für Verbraucher*innen zu finden
Marie-Laure Jacobs jest analitykiem danych w EOS Aremas w Belgii. W filmie wyjaśnia, w jaki sposób analiza danych optymalizuje proces windykacji należności i zmienia finanse na lepsze.
to kwota, którą Grupa EOS zainwestowała w roku finansowym 2021/22 w innowacyjne technologie i procesy IT.

mln EUR

0
pracowników opracowuje i wdraża procesy cyfrowe.

Ok

600
Chatbot belgijskiej spółki zależnej EOS Contentia każdego miesiąca przeprowadza ponad 350 rozmów z konsumentami.

ponad

350
wykorzystują najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w EOS.

narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa

2

Dowiedz się więcej o projektach technologicznych EOS w tym miejscu:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Najważniejsze rozwiązania techniczne Grupy EOS

Grupa EOS czerpie korzyści z transformacji cyfrowej i co roku inwestuje w nowe technologie – od samouczących się modeli analitycznych, po niezawodne systemy bezpieczeństwa IT. Przyjrzyjmy się bliżej czterem przykładom.
Dowiedz się więcej
Chatbot survey

Badanie EOS: Jak firmy wykorzystują chatboty?

Dwie trzecie europejskich firm korzysta już z chatbotów. Jakie korzyści przynoszą cyfrowi pomocnicy i na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu własnego chatbota – oto kwestie będące przedmiotem badania EOS Chatbot Study 2021.
Dowiedz się więcej

Jedna Grupa dzięki współpracy międzynarodowej w obrębie 24 krajów

Grupa EOS koncentruje się na współpracy międzynarodowej. Nasi eksperci z 24 krajów ściśle ze sobą współpracują, aby zmieniać na lepsze finanse naszych klientów i konsumentów. Dzięki temu Grupa EOS stała się ekspertem w dziedzinie międzynarodowej windykacji wierzytelności. Posiadanie sieci 83 firm partnerskich umożliwia Grupie EOS prowadzenie międzynarodowej windykacji wierzytelności w ponad 180 krajach. Sercem tego systemu jest nasza platforma informatyczna EOS Global Connection umożliwiająca naszym partnerom i klientom monitorowanie rozwoju spraw w czasie rzeczywistym.
poprowadzonych przez pracowników EOS w roku finansowym 2021/22.

spraw międzynarodowych

81.648
zostało rozstrzygniętych pozasądowo, co oznacza szybsze rozwiązanie sprawy i niższe koszty.

wszystkich skutecznych windykacji

98
519 firm skorzystało z międzynarodowych usług windykacji EOS, w tym 581 to nowi klienci.

firm,

1.519
krajach w minionym roku finansowym windykacja była prowadzona przez EOS.

W

189
pracuje dla EOS w obszarze międzynarodowej windykacji należności, z czego 286 w spółkach EOS.

pracowników

511
przeczytaj e-raport
Od lipca 2022 r.