Secured Receivables for sale - EOS w Polsce
Exterior view of two business towers.

Wierzytelności na sprzedaż.

Jesteśmy ekspertami z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania wierzytelnościami zabezpieczonymi, nieruchomościami i ich sprzedażą. Oferujemy inwestycje w opłacalne wierzytelności i najbardziej atrakcyjne nieruchomości w całej Polsce w niezwykle korzystnej cenie.

Wypełnij kwestionariusz, następnie podpisz i odeślij umowę NDA, a otrzymasz interesujące Cię oferty.
Treść umowy pobierzesz tutaj. 

Prześlij podpisaną umowę NDA do EOS :

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail wierzytelnosci@eos-poland.pl jako pdf zawierający bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • w wersji papierowej zawierającą własnoręczny podpis.
Dokument wyślij na adres EOS Poland Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa z dopiskiem J. Wójcik.

KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI

Poniżej znajduje się zestaw pytań pozwalających dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb i celów:
1. Dane kontaktowe niezbędne do przekazywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
2. Prosimy o wskazanie, jakim regionem położenia zabezpieczenia jest Pani / Pan zainteresowana/y?
Please complete the required field.
Please complete the required field.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please complete the required field.
Informujemy, że Państwa zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłania zamówionych informacji handlowych, może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: wierzytelnosci@eos-poland.pl lub wpisanie wcześniej deklarowanego adresu email w polu Zrezygnuj z subskrypcji oraz kliknięcie przycisku Prześlij
Please complete the required field.
Zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu  usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego i udostępniam swoje dane osobowe, aby EOS Poland. Sp. zo.o., oraz podmioty z nim współpracujące, EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, ANETO Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Krakowie, EPM 1 Sp. z o.o, oraz APM 2 Sp. z o.o. mogły informować mnie o produktach i usługach, które są zgodne z moimi zainteresowaniami wskazanymi w formularzu kontaktowym.
Please complete the required field.
Do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest wyrażenie zgody na co najmniej jeden z dwóch środków komunikacji.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Kontakt

Janusz Wójcik

Departament Zarządzania Wierzytelnościami ZabezpieczonymiTelefon: 661 011 503

janusz.wojcik@eos-poland.pl

FAQ

To uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia umownego (najczęściej zapłaty określonej kwoty pieniężnej z odsetkami) przysługujące, np. kredytodawcy w stosunku do kredytobiorcy. Wierzytelność może przysługiwać np. bankowi lub funduszowi inwestycyjnemu, który od banku tą Wierzytelność nabył na podstawie umowy cesji wierzytelności, ale też osobom prywatnym, które pożyczyły komuś pieniądze, sprzedały lub wykonały dla innej osoby odpłatnie jakiś produkt, a zapłata należności nie została wykonana w wyznaczonym terminie i tym samym należność stała się wymagalna i przekształciła się w wierzytelność.
Zgodnie z kodeksem cywilnym, w szczególności z art. 509 i 510 Kodeksu cywilnego, wierzytelność można przenieść na inna osobę w drodze umowy przelewu wierzytelności. Jeśli na przykład bank przeniesie wierzytelność na fundusz inwestycyjny, fundusz ten ma prawo otrzymania i dochodzenia zaległej należności od klienta banku, który nie wywiązał się z umowy. W takich okolicznościach ewentualna późniejsza płatność na rzecz banku nie zwalnia z obowiązku zapłaty na rzecz funduszu, jeśli osoba zobowiązana została powiadomiona o cesji. Zgoda tej osoby zobowiązanej zwykle nie jest wymagana do dokonania cesji. Innymi słowy jeśli nastąpi przelew wierzytelności, to po zawarciu umowy przelewu można żądać zapłaty zaległych należności od osoby zobowiązanej przy czym należy pamiętać o zawiadomieniu dłużnika o przelewie wierzytelności oraz o tym komu lub na jaki rachunek bankowy powinien dokonać zapłaty na poczet wierzytelności.
Jeśli wierzytelność nie jest spłacana dobrowolnie każdy wierzyciel może  złożyć do właściwego sądu pozew o zapłatę. Sąd rozpoznaje we właściwym postępowaniu sprawę i może wydać orzeczenie np.: nakaz zapłaty, w którym zasądza obowiązek zapłaty na rzecz wierzyciela określonej w pozwie kwoty pieniężnej z odsetkami. Nakaz zapłaty po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności jest podstawą do wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego. Komornik zgodnie z prawem, w szczególności z kodeksem postępowania cywilnego oraz z ustawą o komornikach, korzysta z szeregu uprawnień, które pozwalają na odzyskanie od dłużnika wierzytelności i wypłatę wierzycielowi należnych środków. Procedura sądowa i komornicza mogą okazać się długotrwałe i czasochłonne. Wszczęcie tych postępowań wymaga również od wierzyciela dokonania należytych opłat na rzecz sądu i komornika.
Jest to orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne, lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, (m.in. wyroki, w tym wyroki zaoczne; nakazowe, w tym nakazy zapłaty uzyskane w EPU), jak również ugoda zawarta przed sądem stwierdzające: istnienie i zakres roszczenia wierzyciela, a tym samym istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika, który jest prawomocny tj. co do którego nie wniesiono w terminie lub ze względu na ostateczny charakter nie można już wnieść sprzeciwu, zarzutów lub apelacji. Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem.
To tytuł egzekucyjny, który otrzymał klauzulę wykonalności od sądu. Z tytułem wykonawczym możemy skierować  do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych wskazanych w tym tytule wykonawczym.
Weryfikacja, sprawdzenie dokumentacji wierzytelności w szczególności pod kątem prawnym. W badaniu DD powinien przede wszystkim uczestniczyć profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny) reprezentujący przyszłego nabywcę wierzytelności.
Innymi słowy - to umowa lub oświadczenie o zachowaniu poufności. Wszelkie dokumenty, dane, informacje oraz rozmowy, w tym sam fakt podjęcia rozmów pomiędzy nami objęte będą tajemnicą. NDA potwierdza na piśmie obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, zdefiniowanych w NDA jako informacje poufne. Obowiązek ten dotyczy nie tylko tego kto podpisał NDA ale także wszelkie osoby, którym podpisujący przekazał i w jakikolwiek sposób udostępnił informacje poufne. Krąg osób, którym podpisujący NDA może udostępnić informacje poufne nie narażając się na zarzut naruszenia NDA i rygor zapłaty kary umownej wskazanej w NDA, jest ograniczony i wskazany w treści NDA.

Jeśli chcesz szczegółowo zapoznać się z treścią NDA pobierz.
Jest to prawo wierzyciela, którego wierzytelność została wpisana w księdze wieczystej określonej nieruchomości (lub spółdzielczego prawa właścicielskiego do lokalu), do żądania spłaty wierzytelności przez każdego jej właściciela z pierwszeństwem przed innymi osobami. Jest rodzajem tzw. ograniczonego prawa rzeczowego. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez właściciela będącego dłużnikiem nie narusza praw wierzyciela hipotecznego (tj. ujawnionego we właściwej księdze wieczystej) który ma uprawnienie do zaspokojenia roszczenia  od jej każdorazowego właściciela -polubownie lub w toku egzekucji.

WAŻNE: Nabycie wierzytelności nie prowadzi do nabycia nieruchomości.

Gdy zakupujesz wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym, przysługuje Ci w szczególności prawo do wszczęcia postepowania egzekucyjnego z nieruchomości na jakiej ustanowiono hipotekę. Z chwilą zawarcia umowy przelewu wierzytelności hipotecznej nie stajesz się właścicielem w/w  nieruchomości.
Jeśli przedmiotem nabycia ma być wierzytelność, na której ustanowiono hipotekę ale która nie stanowi własności Funduszu lub Spółek reprezentowanych przez EOS to nieruchomość ta nie może podlegać oględzinom. 
Należy 

  1. otworzyć  stronę internetową www.eos-ksi.pl, wejść w zakładkę Wierzytelności;
  2. określić w Kwestionariuszu preferencji, co jest przedmiotem zainteresowania (wierzytelności korporacyjne, wierzytelności, w których zabezpieczanie stanowią domy, mieszkania, działki oraz region kraju, w jakim mają się znajdować) i podać dane kontaktowe wybierając sposób w jaki EOS może zwrotnie nawiązać kontakt;
  3. pobrać wzór NDA, wypełnić go i podpisać oraz przesłać do EOS za pośrednictwem e-mail: pdf NDA zawierający bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny albo skan mailem, a w przypadku przesłania skanu należy również przesłać do EOS, pocztą lub kurierem na adres EOS KSI Polska Sp. zo.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, oryginał NDA zawierający własnoręczny podpis. 
Jeśli znajdziemy wierzytelność lub nieruchomość, spełniająca kryteria, które zostaną zaznaczone  w Formularzu, umożliwimy wykonanie badania DD po czym będziemy mogli przystąpić do ustalenia warunków, dotyczących ewentualnego zakupu wierzytelności.

Zrezygnuj z subskrypcji

Required fields