Mid-aged man with glasses leans against a wall smiling and looks into the camera.

Etyka w EOS

Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który od ponad 20 lat działa na rzecz rozwoju rynku finansowego i podnoszenia standardów etycznych w branży. Poprzez upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego i jego mechanizmów, współtworzymy wizerunek działających na nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W EOS stosujemy Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Oprócz Zasad Dobrych Praktyk w EOS przyjęliśmy do stosowania szczegółowe wytyczne dotyczące procesu sprzedaży wierzytelności.

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk są zbiorem norm, które stosuje EOS jako podmiot zarządzający wierzytelnościami:

 • ZDP określają dopuszczalne metody windykacji, zgodne z etyką i poszanowaniem zasad moralnych i praw osoby zadłużonej;
 • ZDP określają obowiązek działania zgodnie z prawem, zgodnie z normami etycznych oraz poszanowania praw osoby zadłużonej;
 • ZDP stanowią gwarancję, że każdy z naszych pracowników jest zobowiązany do znajomości zasad i postępowania zgodnie z nimi oraz udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień,
 • ZDP określają, w jaki sposób prowadzić komunikację w sprawie zadłużenia w rozmowie telefonicznej, korespondencji listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podczas bezpośredniej rozmowy;
 • ZDP zawierają regulacje dotyczące określenia, jakie praktyki są niedozwolone i zakazane.

Audyt Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

red icon of an award

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) EOS raz w roku przechodzi Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki ZPF obejmuje 2 elementy: audyt etyczny wstępny oraz audyt etyczny okresowy. Ten pierwszy jest obligatoryjny dla przedsiębiorstw ubiegających się o przyjęcie do ZPF. Natomiast audyt etyczny okresowy jest przeprowadzany obowiązkowo dla wszystkich członków ZFP corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP.

Poniższy certyfikat potwierdza, że w EOS przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Certfikat etyczny EOS Poland (68 kb)

Wniosek do Komisji Etyki ZPF

red icon of a piece of paper and a pen

Każdy klient EOS może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF:

 • listownie na adres Biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
 • faxem na numer: (58) 302-92-64
 • e-mailowo na adres: etyka@zpf.pl
ZPF Ethics Programme Wniosek do Komisji Etyki Information material about the Ethics Committee and the Ethics Ombudsman of the ZPF

Nagrody

CESSIO Inwestorów 2021

I miejsce w kategorii Inwestor Roku

Do pobrania (1.4 MB)
Cztery kluczowe obszary naszej strategii CSR (Corporate Social Responsibility – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), które stale rozwijamy i udoskonalamy, oparte są o zasady etyczne.

 • Odpowiedzialna windykacja
  Zobowiązujemy się do pełnej szacunku i uczciwej współpracy z osobami zadłużonymi oraz partnerami biznesowymi. Naszym celem jest przede wszystkim trwała pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych.
   
 • Wspólny rozwój
  W EOS dbamy o wszystkich pracowników – promujemy podmiotowość, różnorodność i integrację w ramach różnych środowisk. Wszyscy nasi pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy.
   
 • Ochrona środowiska i neutralność klimatyczna
  Dbamy o naszą planetę i szanujemy środowisko naturalne. Planujemy, że do 2030 roku wszystkie biura należące do Grupy EOS staną się neutralne klimatycznie.
   
 • Standardy na rynku finansowym
  Działamy na rzecz wysokich standardów sektora finansowego oraz stosujemy Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Kodeks postępowania w Grupie EOS

red icon of a writing pen

Czym jest Kodeks Postępowania?
Podstawą naszej działalności (zarówno EOS Poland, jak i EOS Group) jest etyka oraz działanie w zgodzie z prawem. Kodeks Postępowania to zbiór zasad i nasza pisemna deklaracja ich przestrzegania.  
 

Dlaczego powstał i jak go stosujemy?
Sukces firmy, to nie tylko jej wyniki. Nasze cele realizujemy również poprzez zrównoważoną przedsiębiorczość, społeczną odpowiedzialność, uczciwość i etykę. Kodeks pokazuje to kim jesteśmy i jak pracujemy. Stanowi podstawę wszystkich działań firmy,  a tym samym naszej kultury organizacyjnej. Każdy pracownik EOS Group (w tym EOS Poland) jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Pobierz (320 kb)