Etyka - EOS w Polsce
Starszy mężczyzna opiera się o ścianę z założonymi rękami i ma na sobie czarny sweter z golfem.

Etyka w EOS

Etyka to podstawa działalności naszej firmy.
Od 25 lat zmieniamy rynek finansowy i finanse na lepsze.

Członkostwo w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który od ponad 20 lat działa na rzecz rozwoju rynku finansowego i podnoszenia standardów etycznych w branży. Poprzez upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego i jego mechanizmów, współtworzymy wizerunek działających na nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W EOS stosujemy Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Oprócz Zasad Dobrych Praktyk w EOS przyjęliśmy do stosowania szczegółowe wytyczne dotyczące procesu sprzedaży wierzytelności.

Logo: ZPF | Przestrzegamy Zasad Dobrych Pratyk ZPF

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk są zbiorem norm, które stosuje EOS jako podmiot zarządzający wierzytelnościami:

 • ZDP określają dopuszczalne metody windykacji, zgodne z etyką i poszanowaniem zasad moralnych i praw osoby zadłużonej;
 • ZDP określają obowiązek działania zgodnie z prawem, zgodnie z normami etycznych oraz poszanowania praw osoby zadłużonej;
 • ZDP stanowią gwarancję, że każdy z naszych pracowników jest zobowiązany do znajomości zasad i postępowania zgodnie z nimi oraz udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień,
 • ZDP określają, w jaki sposób prowadzić komunikację w sprawie zadłużenia w rozmowie telefonicznej, korespondencji listownej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podczas bezpośredniej rozmowy;
 • ZDP zawierają regulacje dotyczące określenia, jakie praktyki są niedozwolone i zakazane.
envelope, web-site

Audyt Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) EOS raz w roku przechodzi Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki ZPF obejmuje 2 elementy: audyt etyczny wstępny oraz audyt etyczny okresowy. Ten pierwszy jest obligatoryjny dla przedsiębiorstw ubiegających się o przyjęcie do ZPF. Natomiast audyt etyczny okresowy jest przeprowadzany obowiązkowo dla wszystkich członków ZFP corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP.

Poniższy certyfikat potwierdza, że w EOS przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

Certfikat etyczny EOS Poland (60 kb)

Wniosek do Komisji Etyki ZPF

Każdy klient EOS może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF:

 • listownie na adres Biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
 • faxem na numer: (58) 302-92-64
 • e-mailowo na adres: etyka@zpf.pl
Program etyczny ZPF Wniosek do Komisji Etyki Materiał informacyjny o Komisji Etyki i Rzeczniku Etyki ZPF Komisja Etyki i Rzecznik Etyki

Nagrody

CESSIO Inwestorów 2021

I miejsce w kategorii Inwestor Roku

Do pobrania (1.4 MB)
Cztery kluczowe obszary naszej strategii CSR (Corporate Social Responsibility – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), które stale rozwijamy i udoskonalamy, oparte są o zasady etyczne.

 • Odpowiedzialna windykacja
  Zobowiązujemy się do pełnej szacunku i uczciwej współpracy z osobami zadłużonymi oraz partnerami biznesowymi. Naszym celem jest przede wszystkim trwała pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych.
   
 • Wspólny rozwój
  W EOS dbamy o wszystkich pracowników – promujemy podmiotowość, różnorodność i integrację w ramach różnych środowisk. Wszyscy nasi pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy.
   
 • Ochrona środowiska i neutralność klimatyczna
  Dbamy o naszą planetę i szanujemy środowisko naturalne. Planujemy, że do 2030 roku wszystkie biura należące do Grupy EOS staną się neutralne klimatycznie.
   
 • Standardy na rynku finansowym
  Działamy na rzecz wysokich standardów sektora finansowego oraz stosujemy Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Kodeks postępowania w Grupie EOS

Czym jest Kodeks Postępowania?
Podstawą naszej działalności (zarówno EOS Poland, jak i EOS Group) jest etyka oraz działanie w zgodzie z prawem. Kodeks Postępowania to zbiór zasad i nasza pisemna deklaracja ich przestrzegania.  
 

Dlaczego powstał i jak go stosujemy?
Sukces firmy, to nie tylko jej wyniki. Nasze cele realizujemy również poprzez zrównoważoną przedsiębiorczość, społeczną odpowiedzialność, uczciwość i etykę. Kodeks pokazuje to kim jesteśmy i jak pracujemy. Stanowi podstawę wszystkich działań firmy,  a tym samym naszej kultury organizacyjnej. Każdy pracownik EOS Group (w tym EOS Poland) jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Pobierz (0.7 MB)