Polityka prywatności/Dane osobowe - EOS w Polsce

Polityka prywatności/Dane osobowe

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych jest jednym z priorytetowych aspektów dla EOS Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, iż od 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

I Podstawowe pojęcia:

Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zależności od kontekstu danymi osobowymi są m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, email, nr telefonu, imiona rodziców, numer i seria dokumentu tożsamości. 

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

II Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są uzależnione od relacji łączącej Panią/Pana z EOS Poland Sp. z o.o. Podstawowym celem naszego kontaktu jest prowadzenie działań związanych z windykacją należności, w której to może Pani/Pan występować w charakterze osoby posiadającej zaległość płatniczą lub pełnomocnika/reprezentanta tejże osoby. Możemy również przetwarzać Pani/Pana dane w celu rekrutacji, ze względu na złożoną aplikację, w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Panią/Pana wniosku lub reklamacji, a także dla realizacji obowiązków prawnych, takich jak cele podatkowe i rachunkowe. 

III Podstawy przetwarzania danych osobowych

1) EOS Poland Sp. z o.o. występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Jeśli EOS Poland Sp. z o.o. kontaktuje się z Panią/Panem w celu windykacji należności, oznacza to, iż posiada Pani/Pan zaległość finansową wobec jednego z podmiotów, z którymi EOS Poland Sp. z o.o. zawarł umowę dotyczącą obsługi wierzytelności lub jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem osoby posiadającej zaległość. W takich przypadkach EOS Poland Sp. z o.o. występuje w roli podmiotu przetwarzającego Pani/Pana dane osobowe w imieniu i na zlecenie administratora danych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez EOS Poland Sp. z o.o. zawarta jest w art. 95 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz w art. 28 ust. 3 RODO.

W zależności od tego, wobec jakiego podmiotu posiada Pani/Pan zaległość zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową Informacją o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Art. 13/14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

- EOS Investment Poland GmbHpobierz

- EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności pobierz

- VPF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelnościpobierz

- Aneto Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności pobierz

- CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności pobierz

 

Pełnomocnik/reprezentant osoby posiadającej zobowiązanie w stosunku do:

- EOS Investment Poland GmbHpobierz

- EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelnościpobierz

- VPF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelnościpobierz

- Aneto Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności pobierz

- CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności pobierz

Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem w imieniu podmiotu, który nie został wyżej wymieniony, w celu zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się bezpośrednio z tym podmiotem.

2) EOS Poland Sp. z o.o. występuje w charakterze administratora danych.

EOS Poland Sp. z o.o. może również występować w charakterze administratora danych, m.in. w następujących sytuacjach:

 1. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana aplikację w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w takim przypadku zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w EOS Poland Sp.z o.o.
 2. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana korespondencję drogą elektroniczną jak i tradycyjną drogą listowną, a my nie kontaktujemy się z Panią/Panem w związku z zaległością płatniczą, zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób trzecich zgłaszających wnioski, zapytania, reklamacje – pobierz
 3. Jeśli przekazali Państwo dane osobowe przez formularz kontaktowy. W takim przypadku zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz
 4. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem Klienta bądź Dostawcy EOS Poland Sp. z o.o. - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj - pobierz

Inspektorem Ochrony Danych EOS Poland Sp. z o.o. jest Mateusz Mirkiewicz, w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez EOS Poland Sp. z o.o., zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem inspektor.ochrony.danych@eos-poland.pl lub listownie na adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

3) EOS Poland Kancelaria Prawna Adamczuk i Szych Spółka komandytowa występuje w charakterze administratora danych.

 1. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana aplikację w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, w takim przypadku zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w EOS Poland Kancelaria Prawna Adamczuk i Szych Spółka komandytowa – pobierz
 2. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana korespondencję drogą elektroniczną jak i tradycyjną drogą listowną, a my nie kontaktujemy się z Panią/Panem w związku z zaległością płatniczą, zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób trzecich zgłaszających wnioski, zapytania, reklamacje – pobierz
 3. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem Klienta bądź Dostawcy EOS Poland Kancelaria Prawna Adamczuk i Szych Spółka komandytowa - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj - pobierz
Inspektorem Ochrony Danych EOS Poland Kancelaria Prawna Adamczuk i Szych Spółka komandytowa jest Mateusz Mirkiewicz, w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez EOS Poland Kancelaria Prawna Adamczuk i Szych Spółka komandytowa, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem lub listownie na adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

1.  Nazwa i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

od 01.11.2022 r. nowy adres:

EOS Poland Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa 


Tel. +48 22 318 56 00 
Fax. +48 22 318 45 02 
E-mail: info@eos-poland.pl

Prezes Zarządu: Dariusz Petynka
Członek Zarządu: Borys Drajczyk
Członek Zarządu: Arkadiusz Gwóźdź

KRS: 0000114457 VAT 
UE: PL 6342278894 
NIP: 634-22-78-894

Inspektorem Ochrony Danych dla EOS Poland Sp. z o.o. jest Mateusz Mirkiewicz, z którym można się kontaktować listownie pod podanym powyżej adresem pocztowym lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektor.ochrony.danych@eos-poland.pl

2. Zakres

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego ich przetwarzania. 

Niniejsza polityka prywatności ma także zapewnić informacje wymagane w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w odniesieniu do przetwarzania danych.

3. Polityki prywatności innych firm EOS Group

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez inne podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy inne podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group oraz ich dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie internetowej i/lub ich usługi są przedstawione na naszej stronie.

Pozostałe podmioty funkcjonujące w ramach EOS Group posiadają odrębne polityki prywatności dla realizowanych działań przetwarzania danych.

4. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich przetwarzania

a.  W przypadku wizyty na stronie
Gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową www.eos-poland.pl, jego przeglądarka internetowa automatycznie wysyła informacje do serwera, na którym zlokalizowana jest nasza strona internetowa. Powyższe informacje są tymczasowo zapisywane w dzienniku plików. Następujące dane są zbierane i zapisywane bez udziału użytkownika do momentu automatycznego usunięcia (co następuję po upływie 3 dni):

 • adres IP urządzenia, z którego została otworzona strona,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL otwieranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
 • strona internetowa otworzona przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce internetowej urządzenia i ewentualnie informacje o systemie operacyjnym oraz nazwie dostawcy usługi dostępu.
Wymienione powyżej dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z naszą stroną,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • inne cele administracyjne.
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Nasz uzasadniony interes związany jest z wymienionymi powyżej celami gromadzenia danych .

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, wykorzystywane są pliki cookie (ciasteczka) oraz narzędzia analityczne. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

b. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową
Możesz skontaktować się z nami w celu zadania dowolnych pytań za poczty elektronicznej. 

W takim przypadku dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail zostaną przez nas zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych do celów nawiązana kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt nawiązany jest w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lib. b RODO.

Usuwamy gromadzone przez nas dane osobowe po przetworzeniu zapytania użytkownika, chyba że posiadamy podstawę prawną lub jesteśmy zobowiązani do dalszego przetwarzania danych.

5. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników przekazujemy innym podmiotom w ramach EOS Group lub podmiotom trzecim (odbiorcom danych) wyłącznie, jeśli: 

 • użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie zachodzą przesłanki, w których można uznać, iż interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych mają nadrzędny charakter nad interesem administratora danych,
 • istnieje obowiązek prawny ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • podmioty trzecie przetwarzają dane w naszym imieniu na podstawie  art. 28 RODO.
Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż wymienione powyżej.

6. Pliki cookie

Jak większość stron internetowych, wykorzystujemy pliki cookie podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby zapewnić użytkownikowi możliwość jak najbardziej komfortowego i efektywnego korzystania ze strony. Pliki cookie to małe pliki tworzone przez stronę internetową, które są automatycznie zapisywane w przeglądarce urządzenia użytkownika (laptopa, tabletu, smartfona itp.). Pliki cookie nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookie przechowywane są informacje dotyczące konkretnego urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem uzyskujemy bezpośredni dostęp do informacji na temat tożsamości użytkownika. 

Wykorzystywanie plików cookie ma przede wszystkim na celu ułatwienie użytkownikowi korzystania z naszej oferty. Wykorzystujemy na przykład tzw. sesyjne pliki cookie, aby ustalić, czy użytkownik odwiedził już poszczególne podstrony na naszej stronie internetowej. Są one usuwane automatycznie po opuszczeniu naszej strony internetowej przez użytkownika. Podobnie, aby zoptymalizować funkcjonalność strony dla użytkownika, wykorzystujemy również tymczasowe pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika na określony czas. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania.

Istnieją cztery kategorie plików cookie: „niezbędne pliki cookie”, „statystyczne pliki cookie”, „funkcjonalne pliki cookie” i „marketingowe pliki cookie”. 

Niezbędne pliki cookie są wymagane do zapewnienia działania i dostępności podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Umożliwiają one bezpieczne funkcjonowanie tej strony internetowej. 
Statystyczne pliki cookie są wykorzystywane do udoskonalania naszej oferty i dostosowywania wyglądu strony do potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji działania strony. W związku z tym gromadzimy anonimowe dane do celów statystycznych i analitycznych, na przykład do określenia ruchu na stronie, statystyk przeglądania strony i zachowań użytkowników oraz dostosowywania i dopracowywania naszych treści i poprawy funkcjonalności strony. 

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku ponownego wejścia przez użytkownika na naszą stronę, system automatycznie ustali, że są to ponowne odwiedziny i uwzględni dokonane przez użytkownika wpisy i ustawienia, w związku z czym nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania. Dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych, lecz może skorzystać z już wprowadzonych danych podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy marketingowe pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i interesujących go treści podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

Dane przetwarzane za pomocą niezbędnych plików cookie są wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO, takich jak zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych plików cookie odbywa się za zgodą użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a) RODO do celów związanych z dostarczaniem spersonalizowanych treści, do celów statystycznych, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania oraz do celów marketingowych. W związku z tym użytkownik może w każdej chwili zmienić/wycofać swoją zgodę, klikając zakładkę „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującą się na dole strony.

Zarządzanie plikami cookie

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed umieszczeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat z powiadomieniem. Poszczególne przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookie w różny sposób. Zasady te są opisane w zakładce Pomoc każdej przeglądarki, wraz z objaśnieniami jak zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij jedno z poniższych łączy w zależności od używanej przeglądarki:

Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Używamy następujących plików cookie:
Niezbędne pliki cookie

Nazwa Java Session Cookie
Podmiot
dostarczający
Właściciel tej strony internetowej
Cel Ten plik cookie jest używany przez serwer aplikacji.
Jest on niezbędny do prawidłowego działania oprogramowania aplikacji.
Nie przechowuje on żadnych danych osobowych. 
Nazwa pliku
cookie
jsessionid
Okres
ważności
pliku cookie
Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
Nazwa eos_cookies
Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
Cel Plik cookie niezbędny do zapisania informacji o potwierdzeniu okienka z informacją o plikach cookie.
Nazwa pliku
cookie
cookieconsent_status
Okres ważności
pliku cookie
60 dni
Funkcjonalne pliki cookie

Nazwa VISITOR
Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
Cel Ten plik cookie jest przez nas wykorzystywany do zapewniania spersonalizowanych treści. 
Nazwa pliku cookie VISITOR
Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
Nazwa NEW_Visitor
Podmiot dostarczający Właściciel tej strony internetowej
Cel Ten plik cookie jest przez nas wykorzystywany do zapewniania spersonalizowanych treści.
Nazwa pliku cookie new_visitor
Okres ważności pliku cookie 1 dzień
Statystyczne pliki cookie

Nazwa nmstat
Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
Cel Ten plik cookie jest używany do rejestrowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.
Jest on używany do gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony, takich jak data ostatnich odwiedzin użytkownika na stronie.
Informacje te są następnie wykorzystywane do poprawy funkcjonalności strony. Analityczny plik cookie Siteimprove zawiera losowo wygenerowany identyfikator używany do rozpoznawania przeglądarki podczas korzystania przez użytkownika ze strony. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest wykorzystywany wyłącznie do celów analizy stron internetowych.
Nazwa pliku cookie nmstat
Okres ważności pliku cookie Trwały plik cookie – wygasa po upływie 400 dni.
Nazwa AWSELB
Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
Cel Plik cookie AWSELB zapewnia, że wszystkie odsłony strony dla tej samej wizyty (sesji użytkownika) są wysyłane do tego samego punktu końcowego. Dzięki temu możemy określić kolejność odsłon strony użytkownika potrzebną dla takich funkcji jak Behavior Tracking i Funnels.
Nazwa pliku cookie AWSELB
Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
marketingowe pliki cookie
 

Nazwa siteimproveses
Podmiot dostarczający Siteimprove GmbH
Cel Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia kolejności odwiedzin poszczególnych podstron przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.
Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia ścieżek odwiedzin użytkownika i umożliwiają użytkownikom szybsze odnajdywanie odpowiednich informacji.
Nazwa pliku cookie siteimproveses
Okres ważności pliku cookie Sesyjny plik cookie – zostaje usunięty po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika.
Nazwa Facebook Pixel
Podmiot dostarczający Facebook
Cel Ten plik cookie służy wyłącznie do rejestrowania działania użytkownika w witrynie - jako pewne zdarzenia: standardowe i niestandardowe. Kod pozwala zbierać cookies, który wykorzystany zostanie do remarketingu oraz pozwoli mierzyć ilu użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej po kliknięciu w reklamę wypełniło formularz kontaktowy.
Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia ścieżek odwiedzin użytkownika i umożliwiają użytkownikom szybsze odnajdywanie odpowiednich informacji.
Nazwa pliku cookie Facebook Pixel
Okres ważności pliku cookie do 540 dni
Nazwa Tag Google Tag Manager
Podmiot dostarczający Google
Cel Dzięki temu możliwe jest zebranie bardziej szczegółowych danych i przesłanie ich do Google Analytics, bez konieczności ręcznego dodawania kodów JS na stronie. Wszystko odbywa się w obrębie jednego narzędzia, bez potrzeby fizycznej ingerencji w kod strony.
Nazwa pliku cookie Google Analytics
Okres ważności pliku cookie do 540 dni

7. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas narzędzia analityczne są wykorzystywane na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO. Stosujemy je w celu zapewnienia, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana. Wykorzystujemy je również w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy je w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika. Działania te wypełniają przesłanki uzasadnionego interesu administratora danych.

Cele przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych wykorzystywane w narzędziach analitycznych zostały opisane w niniejszej sekcji.

Wykorzystanie Siteimprove Analytics
Ta witryna internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analityczne dostarczanej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics używa „plików cookie” EOS Poland, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, w celu analizy sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających będą przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Adresy IP zanim zostaną udostępnione w Siteimprove Analytics lub Intelligence Suite dla EOS są anonimizowane.

8. Portale społecznościowe i video

Na naszej stronie internetowej stosujemy przyciski udostępniania z mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Przyciski są prostymi linkami HTML. Stosowane przez nas rozwiązanie znajduje się w ramach rozwiązania Shariff. Za pomocą rozwiązania Shariff skrypt pobiera informację o tym, ile razy kliknięto np. na przycisk udostępnij na stronie. W tym celu skrypt łączy się z siecią społecznością za pomocą interfejsów programowania i pozyskuje dane liczbowe. Żadne dane osobowe użytkowników nie są przekazywane w tym procesie. Zamiast adresu IP do Facebook, Google i Twitter przekazywany jest wyłącznie adres serwera. Użytkownik zostanie bezpośrednio połączony z Facebook, Google lub Twitter, jeśli wykona odpowiednie działanie. Zanim to nastąpi portale społecznościowe nie gromadzą żadnych danych o użytkowniku. Jeśli użytkownik nie kliknie na link, w celu udostępnienia treści, użytkownik pozostanie niewidoczny dla tych portali. Jeśli użytkownik kliknie na link, nie jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Ten obowiązek będzie wówczas spoczywać na operatorze portalu społecznościowego.

YouTube video
Nasza strona internetowa zawiera linki do filmów z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową zawierającą takie wideo, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem YouTube po aktywowaniu wideo.

YouTube otrzymuje informacje, odnośnie tego że odwiedziłeś naszą stronę internetową wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz link do filmu, Twój adres IP zostanie przekazany do YouTube. Zwracamy uwagę, że jako dostawca naszej strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez YouTube. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/)

9. Prawa podmiotu danych

Masz prawo do:

 • dostępu do informacji oraz uzyskania kopii danych zgodnie z art. 15 RODO dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, w szczególności informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione Twoje dane, o planowanym okresie przechowywania danych, o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i informacjach o zasadach ich podejmowania;
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia brakujących danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia Twoich danych osobowych zebranych przez nas po spełnieniu warunków określonych w art. 17 RODO;
 • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych po spełnieniu warunków określonych w art. 21 RODO;
 • przeniesienia danych zgodnie z art. 7(3) RODO;
 • wycofania w dowolnym czasie wcześniej udzielonej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z art. 7 ust. 3 (RODO). W takim przypadku nie możemy dłużej kontynuować przetwarzania danych, które były przetwarzane na podstawie zgody;
 • oraz zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

10. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podmiot danych ma prawo zgodnie z art. 21 RODO do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli istnieją powody związane ze szczególną sytuacją podmiotu danych.

11. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (secure socket layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy wówczas korzystać ze 128-bitowej technologii v3. To, że nasza strona internetowa jest wyświetlana w zaszyfrowanej postaci, można stwierdzić po ikonie zamkniętej kłódki w pasku statusu przeglądarki.

Zapewniamy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną modyfikacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie poprawiane wraz z rozwojem technologii.

12. Aktualizowanie i wprowadzanie poprawek do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w maju 2018 r.

Może zajść konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności z powodu wdrożenia zmian naszej strony internetowej lub z powodu zmiany wymogów prawnych. Aktualną politykę prywatności można w dowolnym momencie pobrać z naszej strony internetowej www.eos-poland.pl i wydrukować.