Rok obrotowy 2019/20, ze wzrostem obrotu w wysokości 4,8 procent, przebiegł bardzo pozytywnie dla grupy kapitałowej EOS. Wynik brutto ponownie uplasował się wyraźnie powyżej znakomitego poziomu z roku ubiegłego. Wielkość inwestycji w zakup wierzytelności, wynosząca 651,3 milionów euro, w porównaniu do roku poprzedniego (668,4 milionów euro) lekko spadła, z perspektywy całej Grupy EOS porusza się jednak wciąż na stale wysokim poziomie. Istotnymi motorami tego pozytywnego trendu były: wzrost wyniku wskutek bardzo silnego rozwoju działalności w Europie Wschodniej oraz duże inwestycje w zabezpieczone i niezabezpieczone wierzytelności, a także wyraźny nacisk na rozwój cyfryzacji.

Skonsolidowane przychody w ujęciu regionalnym.

Regionem o najwyższych obrotach nadal pozostają Niemcy. Spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika przede wszystkim ze sprzedaży spółki EOS Health Honorarmanagement AG. Na silnie konkurencyjnym rynku niemieckim Grupie EOS udało się pozyskać dla siebie kilka znaczących zakupów wierzytelności i podwyższyć wolumen inwestycji w porównaniu do roku ubiegłego. Dzięki temu, że EOS konsekwentnie podążał za swoją strategią dywersyfikacji ryzyka na istniejących rynkach, udało się jeszcze podwyższyć udziały w obrotach przede wszystkim w Europie Wschodniej i Zachodniej. Szczególnie silny wzrost obrotów o 31,3 procent osiągnęły spółki EOS w Europie Wschodniej. Zasadniczy udział w nich miały wyraźnie wyższe obroty z zakupu wierzytelności w szczególności w Rosji i Polsce, ale również w Chorwacji i na Węgrzech. Także Europa Zachodnia odnotowała bardzo zadowalający trend działalności operacyjnej - przede wszystkim w Belgii, Francji i Austrii. Region zamknął rok obrotowy w sumie wzrostem obrotów w porównaniu do roku ubiegłego o 5 procent - podobnie jak spółki w Ameryce Północnej.

Roczny raport

Skonsolidowane przychody EOS Group za rok budżetowy 2019/20 według poszczególnych regionów:

  Zmiany w stosunku do roku ubiegłego 2019/20 2018/19
  % TEUR TEUR
Niemcy -11,08 303.335 341.128
Europa Zachodnia +5,02 231.975 220.885
Europa Wschodnia +31,28 266.741 203.188
Ameryka Północna +5,33 51.039 48.456
Grupa kapitałowa EOS +4,85 853.090 813.657

Rachunek zysków i strat

Także pod względem wyniku końcowego rok obrotowy 2019/20 był pomyślny: grupa kapitałowa EOS zaksięgowała zysk netto w wysokości 269,9 milionów euro - oznacza to wzrost o 15,2 procent.

Pomimo sprzedaży dwóch spółek w roku 2018/19, przychody ze sprzedaży w analizowanym roku obrotowym wzrosły o 4,8 procent lub bardzo dobre 39.433 tysięcy euro. EBITDA rósł jeszcze mocniej niż przychody ze sprzedaży, jednak w porównaniu do roku ubiegłego zyskał na zastosowaniu po raz pierwszy standardu IFRS 16 (przeksięgowanie kosztów leasingu). Porównywalne z rokiem ubiegłym EBT (+13,0 procent) i zysk netto (+15,2 procent) wzrosły wyraźnie ponadproporcjonalnie w stosunku do obrotów. W obu okresach na wynik wpłynęły nadzwyczajne przychody ze sprzedaży spółek zależnych, które są wykazywane w wyniku finansowym.

  2019/20 2018/19
  TEUR TEUR
Przychody netto ze sprzedaży 853.090 813.657
Suma przychodów operacyjnych 869.054 834.537
Wynik przed odliczeniem odsetek, podatków i odpis aktualizujących (EBITDA) 343.427 283.587
Wynik przed opodatkowaniem (EBT) 305.695 270.501
Dochód netto 269.892 234.194
Rynki, na których działamy, nadal mają duży potencjał. Dzięki temu EOS może wykorzystać swoje wyjątkowe możliwości i wiedzę: przeszło 40 lat doświadczenia, ponad 80 partnerstw na całym świecie i przynależność do Grupy Otto. To połączenie w parze z nowoczesną technologią sprawia, że jesteśmy jedną z wiodących firm w branży.
Klaus Engberding, CEO Grupy EOS

Aktywa

Łączny majątek grupy kapitałowej EOS spadł o 0,5 procent w porównaniu do roku ubiegłego do kwoty 2,2 miliardów euro. Za ten spadek poza intensyfikacją zarządzania kapitałem obrotowym odpowiada przede wszystkim sprzedaż spółki EOS Health Honorarmanagement AG. Przeciwnie działał wciąż intensywny zakup zabezpieczonych i niezabezpieczonych portfeli wierzytelności. Ich wartość księgowa wzrosła w minionym roku obrotowym o całe 200 milionów euro do kwoty 1,83 miliardów euro. Suma bilansowa w 83,3 procent składa się z nabytych wierzytelności i nieruchomości w zapasach. Doszły do tego celowe wysokie inwestycje w przyszłościowe systemy inkasa oraz w korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz prawa użytkowania wykazane po raz pierwszy po stronie aktywów zgodnie z IFRS 16.

  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Aktywa trwałe 263.548 12,0 217.650 9,8
Nabyte wierzytelności i nieruchomości w zapasach* 1.834.308 83,3 1.610.358 72,7
Wierzytelności 22.002 1,0 212.306 9,6
Środki płynne 43.286 2,0 49.309 2,2
Pozostałe aktywa 39.684 1,8 124.663 5,6
Suma aktywów 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

 


 

 

 

 

 

*Zawierają inwestycje portfelowe, które ze względu na układ sprawozdania są wykazywane jako należność z tytułu pożyczek (prezentacja gospodarcza).

Kapitał własny i finansowanie

Sprzedaż spółki EOS Health Honorarmanagement AG w minionym roku obrotowym wywarła wpływ na całkowite finansowanie grupy kapitałowej EOS. Kapitał własny EOS mogła ponownie podwyższyć poprzez tezauryzację zysku roku ubiegłego oraz emisję praw do udziału w zyskach. Udział kapitału własnego wzrósł o prawie 5 procent do 33,5 procent, co jak na usługodawcę finansowego stanowi porównywalnie wysoki poziom. Z wysoce dodatnich wolnych przepływów pieniężnych można było zmniejszyć refinansowanie wobec instytucji kredytowych i wspólnika tak, że ich udział w finansowaniu ze środków obcych w stosunku do roku ubiegłego obniżył się o 5,9 procent.

  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Kapitał własny 737.220 33,5 634.430 28,7
Rezerwy 105.510 4,8 85.923 3,9
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 222.839 10,1 257.317 11,6
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 925.484 42,0 1.027.028 46,4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46.177 2,1 38.397 1,7
Pozostałe zobowiązania 165.598 7,5 171.189 7,7
Łączne finansowanie 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

 

 

Przeczytaj teraz:
Raport roczny 2019/20