Badanie EOS „Europejskie praktyki płatnicze” 2016

Hamburg. W 2015 roku nastąpiła wyraźna poprawa praktyk płatniczych w Europie w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak obecnie można zaobserwować zaburzenie tej pozytywnej tendencji. Odsetek faktur opłacanych w terminie wynosi średnio 80 procent w Europie Zachodniej (w 2015 roku: 81 procent), zaś w Europie Wschodniej - 74 procent (w 2015 roku: 75 procent). Jednocześnie coraz więcej firm wydłuża terminy płatności dla klientów. Przyznają one średnio 36 dni na opłacenie faktury, tj. o dwa dni więcej niż w roku ubiegłym. W Wielkiej Brytanii terminy wydłużono nawet o cztery dni (w 2016 roku: 35 dni), zaś na Węgrzech - o siedem dni (w 2016 roku: 38 dni). Takie są wyniki reprezentatywnego badania EOS „Europejskie Praktyki Płatnicze 2016”, przeprowadzonego wśród 3000 decydentów z 14 krajów europejskich  przez instytut badań rynku TNS Infratest.

Porównując wyniki badań z poprzednich lat, dostrzegamy powiązanie pomiędzy terminami płatności a dyscypliną płatniczą - mówi Hans-Werner Scherer, Prezes Zarządu Grupy EOS. Wbrew przekonaniu, że odsetek terminowych płatności będzie wzrastał dzięki zastosowaniu dłuższych terminów płatności, wszystko wskazuje na to, że po upływie takich terminów klienci nadal odkładają regulowanie płatności. Klienci nie mają poczucia obowiązku i zapominają o fakturach - mówi Scherer. - Przewidujemy, że jeśli utrzyma się tendencja do wydłużania terminów płatności, praktyki płatnicze ulegną pogorszeniu. Ponadto, w kontekście umiarkowanej prognozy gospodarczej, zalecamy skrócenie, a nie wydłużenie, terminów płatności.

Niepewność związana z Brexitem przyczyną niepokoju w Wielkiej Brytanii;

Firmy brytyjskie bardziej niż inne kraje Europy Zachodniej wydłużyły dla swych klientów terminy płatności. Obecnie przyznają cztery dodatkowe dni na uregulowanie faktur, co daje średnio 35 dni (zob. wykres). Jednocześnie liczba faktur opłaconych z opóźnieniem i nieściągalnych wierzytelności wzrosła o 3 procent i obecnie wynosi 23 procent. Wartości te są wyższe niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej.

Niepewność związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zdaje się znajdować odzwierciedlenie w cyklu koniunkturalnym. Dlatego też firmy brytyjskie wstrzymywały się z dokonywaniem inwestycji i podejmowaniem strategicznych decyzji do czasu zakończenia referendum - stwierdza Dyrektor Generalny.

Europa nadal na równi pochyłej

W Europie Wschodniej w szczególności firmy greckie ponownie zmagają się ze wzrostem nieściągalnych wierzytelności i opóźnieniem w opłacaniu faktur. W porównaniu z rokiem 2015, liczba ta wzrosła o 2 procent do poziomu 28 procent. W ubiegłym roku firmy w Grecji utrzymywały te same wyniki, co Rosja i Bułgaria (opóźnienia i nieściągalne wierzytelności na poziomie 26 procent), przy czym dyscyplina regulowania faktur w 2016 roku pogorszyła się w Grecji znacznie bardziej niż w porównywanych wcześniej krajach Europy Wschodniej.  Z kolei w Rosji można zaobserwować proces konsolidacji. Roszczenia firm utrzymały się tam na ubiegłorocznym poziomie 26 procent faktur opóźnionych lub nieściągalnych. W części badania poświęconej Europie Wschodniej coraz bardziej zwracają uwagę na siebie Słowacja i Węgry z racji wysokiego odsetka nieściągalnych wierzytelności, wynoszącego średnio 5 procent (w 2015 roku: 3 procent).

Za wyjątkiem niechlubnych przykładów takich jak Wielka Brytania czy Belgia, które w ujęciu całościowym mają najniższy wskaźnik wierzytelności regulowanych w terminie (odpowiednio 77 i 79 procent), pozostałe kraje Europy Zachodniej utrzymują ten sam poziom praktyk płatniczych. Średnio co piąta faktura w Europie Zachodniej jest regulowana z opóźnieniem lub staje się wierzytelnością nieściągalną. Generalnie rzecz biorąc, utrzymuje się podział pomiędzy Wschodem a Zachodem pod względem praktyk płatniczych. W kolejnych latach sytuacja w środkowej Europie okaże się jednak interesująca: nawet teraz klienci w Polsce i Chorwacji są lepszymi płatnikami niż np. Brytyjczycy - mówi Scherer.

Wzrasta zaufanie do sektora windykacyjnego

44 procent badanych spółek z całej Europy korzysta z usług firm windykacyjnych w celu zarządzania swymi wierzytelnościami. Jest to kontynuacja tendencji z 2014 roku. Dwa lata temu średnio jedynie 35 procent firm powierzała windykację należności specjalistom w tym zakresie. Jak pokazuje Badanie EOS, firmy europejskie mają coraz większe zaufanie do tej specyficznej branży - mówi Scherer, Dyrektor Generalny EOS Holding. Współpracę ze specjalistami ds. windykacji traktują jako pozytywne doświadczenie. Dzięki nim środki pieniężne wracają do firmy, a te z kolei mogą skupić się na swojej podstawowej działalności.

Niemieckie firmy utrzymują wysoką dyscyplinę płatniczą

Niemieccy klienci to najsolidniejsi płatnicy w Europie, aż 83 procent faktur jest opłacanych w terminie. Jeżeli chodzi o terminy płatności, tu również prowadzą Niemcy. Firmy niemieckie przyznają swym klientom najkrótsze terminy płatności wśród państw europejskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, niemieckie firmy mają silną pozycję w kwestii zarządzania wierzytelnościami - większość firm nie napotkała na jakiekolwiek trudności w zakresie zarządzania wierzytelnościami (32 procent) lub chciała utrzymać dotychczasowy stan (12 procent) w okresie dwóch nadchodzących lat.

Takie podejście obserwujemy już od trzech lat. Wyniki badania pokazują również, że firmy akceptują dłuższe terminy oczekiwania na płatności, jeżeli dojdzie do opóźnienia płatności przychodzących - mówi Klaus Engberding, członek Zarządu Grupy EOS odpowiedzialny za rynek niemiecki. Po upływie terminu niemieccy klienci opłacają faktury średnio w ciągu 23 dni. Na terenie całej Europy jedynie firmy greckie i bułgarskie czekają dłużej na zaległe płatności. Nawet jeśli odsetek spóźnionych płatności wynoszący obecnie 16 procent wydaje się być możliwy do przyjęcia dla firm, niezwykle istotne jest wydłużenie tego opóźnienia. Jeżeli dojdzie do wzrostu wahań cyklicznych, może to wywołać krótkoterminowe przerwy w  płynności finansowej firm. Proces ściągania należności rozpoczyna się wcześnie, aby przypomnieć klientowi o zobowiązaniach i zwiększyć prawdopodobieństwo terminowej spłaty - tłumaczy Dyrektor Zarządzający.

Badanie EOS - „Europejskie praktyki płatnicze”
Wiosną 2016 roku, wspólnie z niezależną organizacją ds. badania rynku, TNS Infratest, Grupa EOS zapytała łącznie 3.000 firm w 14 krajach europejskich o przeważające praktyki płatnicze występujące w ich krajach. Na pytania dotyczące różnych aspektów dotyczących ich doświadczeń w zakresie płatności, tendencji gospodarczych w ich krajach macierzystych oraz ogólnego zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami odpowiedziało 200 firm z każdego kraju (Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Austria, Grecja, Rumunia, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Polska, Węgry, Chorwacja i Belgia) oraz 400 firm z Niemiec.

Pozostałe wyniki badania można znaleźć w internecie pod adresem
www.eos-solutions.com/paymentpractices2016

Grupa EOS
Grupa EOS jest jednym z czołowych międzynarodowych dostawców spersonalizowanych usług finansowych. Głównym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie wierzytelnościami. W oparciu o personel liczący ponad 8500 osób, EOS zapewnia bezpieczeństwo dzięki spersonalizowanym usługom świadczonym na rzecz około 20.000 klientów w ponad 25 krajach na całym świecie za pośrednictwem 50 podmiotów zależnych. Wspólnie z międzynarodową siecią współpracujących firm, Grupa EOS oferuje klientom wsparcie w 150 krajach na wszystkich kontynentach. Kluczowe branże docelowe to bankowość, ubezpieczenia, energetyka, telekomunikacja, służba zdrowia i nieruchomości, a także sektor publiczny, w tym lokalna komunikacja miejska, a także sprzedaż drogą korespondencyjną oraz sprzedaż internetowa.

Więcej informacji pod adresem: www.eos-solutions.com.

Drukuj