EOS w UN Global Compact. Społeczna odpowiedzialność biznesu dla zaawansowanych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest niczym nowym dla EOS. Od momentu przystąpienia do UN Global Compact temat zyskał dla Grupy szczególną strategiczną rangę. W jaki sposób można przenieść cele inicjatywy na grunt własnej organizacji? O tym można przeczytać w wywiadzie z naszymi dwiema ekspertkami z obszaru Compliance.

GodzinaGodzina
 • EOS w 2021 r. przystąpił do UN Global Compact, czyli globalnej inicjatywy Narodów Zjednoczonych skupiającej zrównoważony biznes.
 • Przystąpienie do programu znacznie przyspieszyło tempo, w jakim temat Corporate Responsibility został zintegrowany z kulturą przedsiębiorstwa.
 • Aktualnie EOS analizuje swoje możliwości współudziału w realizacji celów inicjatywy i odkrywa potencjały, które w następnym kroku sformułuje jako własne cele i podsumowuje w strategii Corporate Responsibility.

Przystępując do UN Global Compact, EOS w 2021 roku ponownie zaakcentował swoje starania na rzecz uczynienia świata lepszym, przynajmniej w swoim obszarze działania. W tej inicjatywie Narodów Zjednoczonych uczestniczy w tym momencie ponad 16 000 przedsiębiorstw z ponad 160 krajów. Wszystko to, aby uczynić świat bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym w obszarach Environment, Social i Governance (w skrócie ESG).

W praktyce uczestnicy mogą realizować cele inicjatywy w zupełnie różny sposób. Bowiem samo przystąpienie nie oznacza jeszcze oczywiście, że firma coś realnie uczyniła. Przeciwnie, każda uczestnicząca firma musi na początku sformułować własne cele na bazie zasad inicjatywy i przyjąć wiążącą strategię dla społecznej odpowiedzialności biznesu. EOS jest aktualnie w trakcie tego procesu i prowadzi analizę swoich punktów wpływu. Jakie punkty są brane pod uwagę i jakie będą podjęte dalsze kroki, opowiadają w wywiadzie specjalistki ds. Compliance – Alisha Kumar i Sibylle Weingart.

EOS w UN Global Compact: Alisha Kumar i Sibylle Weingart omawiają strategię Corporate Responsibility w EOS.

Co, z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, już teraz funkcjonuje dobrze w EOS?

Sibylle: Założyciele koncernu Otto, od zawsze w wiarygodny sposób przekazywali etyczne zasady kierowania przedsiębiorstwem. A konkretniej w tym sensie, że w obszarach, za które odpowiadamy, wdrażamy zasady Corporate Responsibility – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. EOS zdefiniował w ciągu ostatniego roku cztery pola do działania, na których się koncentrujemy: Responsible Collection, Joint Progress, Financial Sustainability i Environmental Protection. Wewnątrz firmy opracowaliśmy poza tym na przykład kodeks postępowania, tzw. Code of Conduct, który służy jako ogólne wytyczne dla pracowników. Dla wszystkich zewnętrznych grup, z którymi firma wchodzi w relacje, jest on punktem odniesienia, na który można powołać się w kontaktach z EOS.

Alisha: Fakt, że EOS poczuwa się do odpowiedzialności w stosunku do swoich pracowników, widać było zwłaszcza w trakcie pandemii. Wszyscy zostaliśmy bardzo szybko przeniesieni do pracy zdalnej. Z myślą o ochronie zdrowia wdrażano bardziej restrykcyjne zasady, niż wymagał tego ustawodawca. Również kwestia godzenia pracy i życia rodzinnego miała wysoką rangę. Udało się o to zatroszczyć na przykład poprzez modele z elastycznym czasem pracy. Pracownicy mogą również tymczasowo skrócić swój czas pracy, jeśli wymaga tego ich osobista sytuacja. EOS umożliwia zatem wszystkim dopasowanie pracy do aktualnej własnej sytuacji życiowej, nie odwrotnie.
EOS w UN Global Compact: Sibylle Weingart, Head of Corporate Compliance w Grupie EOS
Członkostwo w inicjatywie UN Global Compact uświadamia, jak na bazie już wyznawanych wartości stworzyć własną, precyzyjną strategię Corporate Responsibility.
Sibylle Weingart
Kierownik Corporate Compliance w Grupie EOS

Jakich nowych impulsów oczekujecie po przystąpieniu do inicjatywy UN Global Compact?

Sibylle: Członkostwo w inicjatywie UN Global Compact uświadomia, jak na bazie już wyznawanych wartości stworzyć teraz własną, bardziej precyzyjną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Weźmy na przykład temat różnorodności. W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu pracowników, w EOS powstały takie grupy jak Queer@EOS i Female Empowerment Network W:isible, dając konkretny wyraz idei różnorodności w firmie. 

Aby nadać strategiczny kierunek tym wysiłkom, w EOS utworzono niedawno Radę ds. Różnorodności i Integracji, którą wspiera także zarząd. Bowiem dzisiaj wiemy, że zróżnicowana i promująca integrację kultura korporacyjna przynosi wiele korzyści – czy to w postaci większej wydajności pracowników, mniejszej rotacji personelu, czy też zdecydowanej przewagi konkurencyjnej w rywalizacji o talenty.

Sustainable Development Goals.
17 celów dla zrównoważonego świata.

W ramach Agenda 2030 Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła plan działań na rzecz naszej przyszłości. Wyznacza on 17 celów zrównoważonego rozwoju, które są skierowane nie tylko do społeczeństwa obywatelskiego, ale w równym stopniu do przedstawicieli rządu i biznesu na całym świecie:

 • Cel 1: Położyć kres ubóstwu w każdej formie i na całym świecie.
 • Cel 2: Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.
 • Cel 3: Zapewnić zdrowe życie wszystkim ludziom w każdym wieku i promować ich dobre samopoczucie.
 • Cel 4: Zapewnić opartą na integracji, sprawiedliwą i dobrą jakościowo edukację oraz promować możliwość uczenia się przez całe życie dla wszystkich.
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić podmiotowość wszystkich kobiet i dziewcząt.
 • Cel 6: Zapewnić powszechną dostępność wody i urządzeń sanitarnych oraz zrównoważone gospodarowanie nimi.
 • Cel 7: Zapewnić dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich.
 • Cel 8: Promować trwały, szeroko zakrojony i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich.
 • Cel 9: Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie powszechnego i zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacji.
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności wewnątrz krajów i między krajami.
 • Cel 11: Uczynić miasta i miejscowości sprzyjającymi integracji społecznej, bezpiecznymi, stabilnymi i zrównoważonymi.
 • Cel 12: Zapewnić zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji.
 • Cel 13: Podjąć natychmiastowe działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
 • Cel 14: Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
 • Cel 15: Ochrona, odbudowa i promowanie zrównoważonego wykorzystania ekosystemów lądowych, zrównoważona gospodarka leśna, zwalczanie pustynnienia, zakończenie i odwrócenie procesu degradacji ziemi oraz powstrzymanie procesu degradacji różnorodności biologicznej.
 • Cel 16: Promować pokojowe i wspierające integrację społeczeństwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Zapewnić wszystkim dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować skuteczne, odpowiedzialne i niewykluczające nikogo instytucje na wszystkich szczeblach.
 • Cel 17: Wzmacniać środki realizacji i tchnąć nowe życie w globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zatem jeśli chodzi o różnorodność i kierowanie pracownikami, firma EOS wdrożyła już konkretne działania. A co z innymi celami inicjatywy UN Global Compact?

Alisha: W sumie UN Global Compact realizuje 17 celów zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. Sustainable Development Goals (SDG). Zatem z punktu widzenia firmy, chęć jednoczesnego realizowania wszystkich 17 SDG nie ma większego sensu. Każda firma i każda branża ma inne możliwości osiągnięcia ogólnego celu – jakim jest zrównoważony i sprawiedliwy świat. Z tego powodu najpierw przeanalizowaliśmy, gdzie jako dostawca usług finansowych możemy dokonać największych zmian.
EOS w UN Global Compact: Alisha Kumar, Junior Corporate Compliance Officer w Grupie EOS
Musimy zadać sobie pytanie, jak możemy pracować w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie. Zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, wykorzystanie technologii, zużycie energii przez serwery czy konieczność odbywania podróży służbowych.
Alisha Kumar
Młodszy Specjalista ds. Corporate Compliance w Grupie EOS

Co wynikło z tej analizy?

Sibylle: Zgodnie z zasadami naszej branży, cel numer jeden, czyli walka z ubóstwem, zajmuje oczywiście ważne miejsce na liście. Bardzo interesujące byłoby na przykład bliższe przyjrzenie się kwestii tego, ile ludzie muszą dziś zarabiać, aby móc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Oprócz tego wymienię w tym miejscu cel numer cztery, jakim jest jakość edukacji. Lepsza edukacja finansowa to sprawdzony sposób na rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużania się ludzi. Finlit foundation, będąca organizacją non-profit działającą w ramach EOS, ma już dobre doświadczenia w tym zakresie, zebrane poprzez nauczanie w szkołach podstawowych właściwego obchodzenia się z pieniędzmi. W wymiarze wewnętrznym koncentrujemy się na celach trzecim i piątym, tj. zdrowiu i dobrym samopoczuciu oraz równouprawnieniu. 

Alisha: Jako dostawca usług finansowych opartych na technologii, w ramach swojej podstawowej działalności EOS nie pozostawia co prawda zbyt dużego śladu ekologicznego. Niemniej jednak uważamy, że każda firma powinna wnieść tu swój wkład – niezależnie od tego, jakiej jest wielkości. Dlatego w programie mamy także cel 13 – ochrona klimatu – który odgrywa również ważną rolę w ogólnym kontekście działalności Grupy Otto. Wraz z całą Grupą Otto, EOS dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Dlatego zadajemy sobie pytanie, jak moglibyśmy pracować w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie. Zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie prądu, wykorzystanie technologii, zużycie energii przez serwery czy konieczność odbywania podróży służbowych.
EOS w UN Global Compact: Alisha Kumar i Sibylle Weingart pracują nad planem działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie EOS.

Jakie będą najbliższe kroki?

Sibylle: Następny krok polega na wyznaczeniu na podstawie celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) naszych własnych celów i odpowiednim dostosowaniu istniejących inicjatyw w obszarze Corporate Responsibility. W wymiarze zewnętrznym są to na przykład odpowiedzialne podejście do konsumentów i ich danych. W wymiarze wewnętrznym chodzi o takie kwestie, jak zapewnienie braku dyskryminacji w miejscu pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. 

Alisha: W zdefiniowaniu tematów przewodnich pomogła nam zewnętrzna firma konsultingowa :response. Towarzyszyła już ona Grupie Otto w tym procesie i wie, na jakie kwestie zwrócić uwagę. W kolejnym etapie, wspólnie z różnymi obszarami firmy, sformułujemy konkretne cele i na ich podstawie opracujemy plan działania wraz z odpowiednimi inicjatywami na najbliższe kilka lat. Tylko wtedy wyznaczone cele staną się wiążące i tylko wtedy będzie można ostatecznie zmierzyć sukces naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co dla Was osobiście oznacza termin społeczna odpowiedzialność biznesu?

Alisha: Nie tylko EOS jako firma przyczynia się do zrównoważonego funkcjonowania gospodarki i wnoszenia wkładu w życie społeczne. Także każdy z nas czyni to dzięki wspólnemu rozumieniu naszych wartości. Chcę nie tylko żyć wartościami, którymi kieruję się podejmując decyzje, ale także ugruntować je w moim środowisku zawodowym i prywatnym oraz stosować je w praktyce. Jako młoda kobieta o wielokulturowych korzeniach postrzegam różnorodność jako jeden z kluczowych tematów, który nie powinien być już kwestią „Nice to have”, ale czymś po prostu niezbędnym. Innym ważnym celem w moich oczach jest przejrzysta edukacja i eliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Sibylle: Dla mnie osobiście społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii biznesowej to nie tylko myślenie w samych kategoriach ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Jako ludzie i jako firma musimy brać pod uwagę konsekwencje naszych działań dla przyszłych pokoleń. Oznacza to uczciwe i przejrzyste postępowanie oraz identyfikowanie negatywnego wpływu, jakie wywiera się na społeczeństwo. Uważam, że EOS robi w tym względzie ważny krok naprzód, wprowadzając własną, rozszerzoną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i konkretny plan działania.
Photo credits: Sven Wied

Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi opiniami na temat inicjatywy UN Global Compact!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com