Dla Dłużnika
+48 515 815 515 Wyślij wiadomość
Dla Klienta - usługi
+48 22 31857 62 Wyślij wiadomość
Skontaktuj się z nami

Czekamy na Twoją wiadomość.

  1. Strefa Dłużnika
  2. Słowniczek
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Awal

To czynność prawna polegająca na poręczeniu cudzego zadłużenia na mocy weksla. Poręczyciel weksla (awalista) odpowiada za płatność weksla w taki sam sposób jak osoba, której poręczył zadłużenie wekslowe.

Cesja

Cesja pozwala Wierzycielowi przekazać zaległą należność innej osobie. Zatem Wierzyciel przekazuje zaległą należność firmie EOS. Od tego momentu firma EOS jest odpowiedzialna za windykację należności (wg. art. 509 Kodeksu Cywilnego).

Prawnie wiążąca cesja wymaga odpowiedniej umowy między cedentem (strona przekazująca) a nowym Wierzycielem.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze dotyczy roszczeń pieniężnych dochodzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wdrożone jako oddzielna procedura o charakterze wezwania do zapłaty w sprawach, których okoliczności nie są skomplikowane i nie wymagają wyjaśnienia.

Koszty i opłaty windykacyjne

Koszty windykacji zadłużenia to wydatki i koszty poniesione przez Wierzyciela w związku z windykacją zadłużenia. Jeśli dłużnik zalega z płatnością, może zostać obciążony odsetkami ustawowymi lub umownymi zgodnie z zawartą przez niego umową.

Nakaz zapłaty (Payment order)

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu i załączonych dokumentów.

Odroczenie

Odroczenie oznacza zgodę na odsunięcie płatności wydaną przez Wierzyciela.

Oświadczenie (ujawnienie aktywów)

Celem oświadczenia lub ujawnienia aktywów jest dobrowolne ujawnienie całości posiadanych aktywów. W szczególności Wierzyciele otrzymują informację o miejscu zatrudnienia lub wykonywaniu pracy dodatkowej, miejscu prowadzenia rachunku bankowego i posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na życie.

Postępowanie egzekucyjne

To czynności podejmowane przez komornika w celu przymusowej realizacji świadczeń określonych tytułem egzekucyjnym. Celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest przymusowy odbiór zasądzonego roszczenia z majątku dłużnika.

Roszczenie główne

Roszczenie główne dotyczy płatności, którą dłużnik jest winien Wierzycielowi na mocy zobowiązania (np. umowy). To innymi słowy np. wysokość faktury, którą powinieneś zapłacić za zrealizowaną usługę np. faktura za świadczenie usług telekomunikacyjnych, faktura za prąd.

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny — orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający:

  • istnienie i treść roszczenia wierzyciela, a zatem
  • istnienie i treść zobowiązania dłużnika.

Tytuł egzekucyjny wyraźnie i jednoznacznie określa, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu klauzuli wykonalności przez właściwy sąd, staje się podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego.

Tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy to orzeczenie sądowe opatrzone klauzulą wykonalności stwierdzające obowiązek realizacji określonego świadczenia np. zobowiązanie dłużnika do uregulowania zaległego zadłużenia.

Ugoda w sprawie spłaty zadłużenia

Ugoda w sprawie spłaty zadłużenia to propozycja, w której dłużnik proponuje swoim wierzycielom spłaty zadłużenia (plan określający sposób w jaki dłużnik spłaci długi). 

Umorzenie pozostałego zadłużenia

Umorzenie zadłużenia to czynność dyspozytywna, po której nie ma obowiązku zaspokojenia Wierzyciela. Umorzenie zadłużenia to umowa zawierana, gdy Wierzyciel zwalnia dłużnika z zadłużenia, a dłużnik przyjmuje zwolnienie. Oznacza to, że dłużnik musi wyrazić zgodę na umorzenie zadłużenia.

Umowa gwarancyjna

Umowa cywilnoprawna, na mocy której jedna strona (poręczyciel) gwarantuje wierzycielowi wykonanie zobowiązania dłużnika, jeśli ten ostatni go nie wykona.

Upadłość konsumencka

To możliwość zredukowania lub anulowania łącznych zobowiązań osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wprowadzona ustawą z dnia 28.02.2003r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (i późniejszymi zmianami).

Uznanie zadłużenia

Uznanie zadłużenia potwierdza istnienie długu. Zakłada, że strony zgadzają się co do zobowiązań umownych i chcą uniknąć sporu w tej kwestii.

Wierzyciel

Wierzyciel ma roszczenia względem dłużnika lub wielu dłużników. Jeśli na przykład zamawiasz odzież w sklepie internetowym, ta firma jest Twoim wierzycielem.

Wykaz należności

Wykaz należności to lista poszczególnych składników zadłużenia, które składają się na jego łączną kwotę, np. należność główna wynikająca z nieuregulowanych faktur, naliczone odsetki ustawowe za zwłokę lub dodatkowo zasądzone koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

Zajęcie dochodów (z pensji lub wynagrodzeń)

W przypadku zajęcia pensji lub wynagrodzeń dłużnikowi pozostaje określony przez prawo, miesięczny przychód. Zajęcie dochodów to jeden z najczęściej stosowanych środków egzekucji. Zajęcie wynagrodzenia umożliwia Wierzycielowi szybki dostęp do źródła dochodu dłużnika. Zajęcie jest uwarunkowane prawomocnym tytułem do roszczenia.

Zajęcie rachunków bankowych

Zajęcie rachunków bankowych to zajęcie konta bankowego dłużnika w ramach prowadzonej przez komornika egzekucji. Oprócz rachunku bieżącego dłużnika mogą zostać zajęte także inne aktywa dłużnika, takie jak konto oszczędnościowe i lokaty oszczędnościowe.

Zakup zadłużenia

Zakup zadłużenia następuje, gdy Wierzyciel swoje roszczenia, w tym wszystkie prawa i obowiązki, innemu podmiotowi, najczęściej firmie windykacyjnej. Podstawa prawna – art. 509 i następne Kodeksu Cywilnego.

Zamknij EOS korzysta z plików Cookie, aby zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na zapisywanie i używanie plików Cookie na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie w swojej przeglądarce.plików Cookie