Po raz piętnasty z rzędu międzynarodowa spółka macierzysta EOS Holding otrzymała rating A w ocenie zdolności kredytowej

Hamburg, Niemcy, lipiec 2019 r. - Dobra wiadomość dla Grupy EOS: po raz piętnasty z rzędu EOS Holding, spółka matka międzynarodowego inwestora finansowego, otrzymała rating A w ocenie zdolności kredytowej. Audytorzy z Euler Hermes Rating potwierdzili, że EOS nadal wykazuje niskie ryzyko finansowe. Eksperci ratingowi jako uzasadnienie ratingu podali wysoką stabilność przepływów pieniężnych firmy oraz utrzymujący się bardzo wysoki poziom zysków. Audytorzy spodziewają się również stabilnych wyników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Euler Hermes za szczególnie pozytywne czynniki uznał wieloletnie doświadczenie EOS w wycenie, nabywaniu i odzyskiwaniu kredytów zagrożonych, pozycję lidera rynkowego w Niemczech oraz silną pozycję na rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej. EOS posiada ponad 60 spółek zależnych w 26 krajach.

"Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość o tym, że audytorzy ponownie potwierdzili wysoki poziom rentowności i stabilność naszej spółki oraz fakt, że ich raport podkreślał nasze bogate doświadczenie w zakresie zakupu i odzyskiwania należności", mówi Justus Hecking-Veltman, Członek Zarządu EOS Group i Dyrektor Finansowy. "W roku podatkowym 2018/19 zainwestowaliśmy 668 milionów euro w wierzytelności i nieruchomości. W bieżącym roku obrotowym zamierzamy nabyć zabezpieczone i niezabezpieczone portfele wierzytelności o podobnej wielkości".

EOS Group
Grupa EOS jest wiodącym międzynarodowym dostawcą zindywidualizowanych usług finansowych. Jako spółka specjalizująca się w zakresie oceny i przetwarzania należności, EOS wdraża nowe technologie, aby móc zaoferować swoim ponad 20 000 klientów w 26 krajach bezpieczeństwo finansowe za pomocą  inteligentnych usług. Podstawową działalnością spółki jest zakup niezabezpieczonych i zabezpieczonych portfeli wierzytelności. Pracując w ramach międzynarodowej sieci spółek partnerskich, Grupa EOS zatrudnia około 7 500 pracowników i posiada ponad 60 spółek zależnych, dzięki którym posiada dostęp do zasobów w ponad 180 krajach. Główne sektory docelowe to bankowość, media, nieruchomości i elektroniczne  transakcje finansowe.

________________________________________________________________________

Credit standing consistently high: Financial investor EOS awarded A-rating for 15th time in succession

Hamburg, Germany, July 2019 – Good news for the EOS Group: for the 15th time in a row, EOS Holding, the international financial investor’s parent company, received an A-rating for creditworthiness. The auditors from Euler Hermes Rating attested that EOS continues to present a low financial risk. The rating experts cited the high stability of the company’s cash flows and the continued very high level of earnings as the rationale for the rating. The auditors also expect a stable performance for the coming 12 months.

Euler Hermes considered the longstanding experience of EOS in the valuation, acquisition and recovery of non-performing debt, its market leadership in Germany and strong position in the Western and Eastern European markets to be especially positive factors. EOS has more than 60 subsidiaries in 26 countries.

"We are delighted that the auditors again confirmed the high level and stability of our earning power, and that their report specifically emphasized our extensive experience in receivables purchasing and recovery," says Justus Hecking-Veltman, Member of the EOS Group’s Board of Directors and Chief Financial Officer. "In fiscal 2018/19 we invested EUR 668 million in receivables and real estate. We are aiming to again purchase secured and unsecured debt portfolios of this magnitude in this current financial year."

About the EOS Group
The EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, the EOS Group has a workforce of around 7,500 and more than 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce.